Cíle a zadání

Parkoviště

Cílem soutěže je posílení identity, jedinečnosti a významu Lázní Aurora v Třeboni. Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace venkovních ploch Lázní Aurora (včetně řešení parkování, příjezdu k recepci a parteru severně od hlavní budovy) a obnovy vstupních prostor lázní. Cílem je zatraktivnění exteriéru i interiéru lázní a zlepšení funkčnosti – zajištění plynulého a uživatelsky přívětivého odbavení klientů Lázní Aurora od jejich příjezdu do lázní, až po ubytování. Předpokládá se návrh takového řešení, které bude zohledňovat moderní trendy a technologie užívané v soudobém a budoucím lázeňství.

Účelem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení, která splní požadavky vyhlašovatele. Na soutěž naváže jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) podle ustanovení § 63 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výzva do JŘBU bude vyhlášena dle závěrečného doporučení hodnotící poroty v soutěži o návrh, které bude součástí anonymního hodnocení soutěžních návrhů. V JŘBU bude návrh posuzován dle kritérií kvality v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 116 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Vítěznému uchazeči v JŘBU bude zadáno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace včetně autorského dozoru. Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzváni pouze ocenění účastníci, vyjma těch, kteří neprokáží profesní a kvalifikační předpoklady.

Doporučený stavební program

  • kvalitní návrh venkovního prostranství a vstupních prostor, které umocní význam Lázní Aurora;
  • zvýšení kapacity parkování;
  • vhodné řešení dopravní průjezdnosti a obslužnosti;
  • vytvoření míst pro setkávání a pro odpočinek v exteriéru;
  • vhodné umístění vegetace, osvětlení, mobiliáře, vodního prvku v exteriéru;
  • vhodné řešení vstupních prostor a recepce
  • respekt k urbanistickým a architektonickým hodnotám;
  • respekt k ekonomickým možnostem vyhlašovatele – celkové investiční náklady na rekonstrukci by neměly překročit 100 milionů Kč, bez DPH.

img_6858

 

img_6902