Výsledky

Ze závěrečného doporučení odborné nezávislé poroty: Z deseti doručených návrhů porota vybrala a poté ocenila čtyři předložená řešení. Soutěž ukázala, že pro účastníky soutěže o návrh nebylo jednoduché vyrovnat se uspokojivě se složitým zadáním zahrnujícím dvě odlišná témata – návrh exteriéru a příjezdových prostor a zároveň vstupní části v interiéru budovy lázní. Proto se porota rozhodla neudělit ceny a odměny v plné výši, nebyla udělena 1. cena a odměny. Přesto je porota přesvědčena, že soutěž velmi dobře splnila svůj účel a umožní zadavateli jednat se čtyřmi oceněnými uchazeči v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěž přinesla hodnotné a zajímavé náměty, které jsou schopné dalšího vývoje podle představ zadavatele. Nezávislá část odborné poroty vysoce vyzdvihuje zodpovědný přístup zadavatele k úkolu vyhledat nejvhodnější řešení revitalizace a případné dostavby formou soutěže o návrh. Vyhlašovatel po celou dobu soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, legálnost a nediskriminační postup.

PROTOKOL Z HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY DNE 16.02.2017 (uveřejněno dne 23.02.2017)
ke stažení: Trebon_protokol_o_hodnoceni.pdf

2. cena ve výši 250 000 Kč – účastník: Michal Schwarz /návrh č. 6/

Soutěžní návrh č. 06

Autoři: Michal Schwarz, Jindřich Starý, Kateřina Štědrá, spolupráce: sochař Čestmír Suška

Autorská anotace návrhu: Uzavření prostoru před hlavní budovou posílením severního obvodového lesíku, vytvoření nového vstupu do areálu mimo zástavbu rodinných domů v ulici Svobody, vymístění parkovistě mimo vstupní parkovou plochu, vložení solitérně formovaného komunikačního prstence, který se stává centrem prostoru vstupu do areálu, posílení páteře západ – východ směřující pěší do centra města.

Z hodnocení poroty: Autor vstupuje do prostoru odvážným gestem, kterým proměňuje prostorové vztahy vstupu do areálu. Místo obvyklého osového přístupu zdůrazňuje diagonálu, která se proměňuje v prstenec (třeboňský náhrdelník) variabilní šířky. Oválný prstenec vymezuje zdánlivou prázdnotu, která však umožňuje budově lázní tolik potřebné nadechnutí. Variabilní šířka dlážděného náhrdelníku je sice v půdorysu atraktivní, ale v některých místech se jeví poněkud naddimenzovaná. Přes určité formální nedostatky považuje porota návrh za kvalitní a splňující očekávání vyhlašovatele zejména v exteriérové části. Tím, že návrh ponechává předprostor lázní otevřený, umožňuje realizaci po etapách, což je nezanedbatelný aspekt lázeňské ekonomiky. V dalším procesu je třeba věnovat větší pozornost osvětlení. Kladem návrhu je minimalizace dopravního značení. U betonové lavice je třeba zvážit povrch sedací plochy, který není vlídný ke klientům lázní. Porota dále doporučuje zvážit šířku navržené druhové skladby stromů. Přestože návrh otevírá vstupní lobby, nepodařilo se plně zúročit celý potenciál prostoru. V porovnání s jinými oceněnými návrhy nepřináší navržené řešení interiéru výrazné zlepšení. Typ nábytku neodpovídá očekávanému lázeňskému standardu.

Z doporučení poroty: Porota doporučuje dopracovat silné stránky návrhu, kterou je exteriér. Prověřit část návrhu, kde je prstenec napojen na ulici Svobody, včetně prověření polohy napojení. Hledat kompaktnější objem parkovacího objektu, který by se v daném místě lépe začlenil. Všechna podlaží garáže by měla být krytá. Přehodnotit dopravní režim aut a míru parkování v nové ulici před budovou lázní.

Soutěžní panely zde:
06_1.pdf 06_2.pdf06_3.pdf

2. snížená cena ve výši 200 000 Kč – účastník: JPS Jindřichův Hradec, s.r.o. /návrh č. 8/

Autoři: Ing. arch. Milan Špulák, Theodor Pokorný, Ing. Milan Špulák; spolupráce: Ing. Miroslava Cimbůrková

Autorská anotace návrhu: Mottem bylo nezničit čisté linie stávajících objektů. S využitím konfigurace terénu navrhujeme za podpory nové zeleně jasný a komfortní přístup k objektu i do i z podzemního parkoviště. Toto řešení nám i přes vyšší investiční náklady připadá pro dané místo nejvýhodnější především z důvodu provozního komfortu a architektonické pokory.

Z hodnocení poroty: Autor díky dispozičnímu uvolnění vstupních prostor dosáhl velkorysého dojmu umocněného průhledem do krajiny jižním směrem i do atria. Pozitivní je také návrh nového světlíku nad rašeliništěm, které evokuje léčebné procedury třeboňských lázní a je zároveň originálním výrazným prvkem. Pozitivním aspektem návrhu je umístění parkovacího objektu pod terén a jeho propojení se vstupní halou. Celkový počet parkovacích stání výrazně převyšuje zadání.Dopravní řešení je racionální, avšak na úkor krajinářského řešení a práce s parterem, jejichž kvalita je neuspokojivá. Parkovací stání v severní části předprostoru tvoří bariéru na pěší trase z ulice Svobody ve směru od města. Kruhový objezd je neopodstatněný. Předložený návrh sice formálně splnil zadání, nepřináší však výraznou architektonicko-krajinářskou kvalitu.

Z doporučení poroty: V případě dalšího dopracování návrhu je vhodné prověřit, zda jsou dvě podlaží v podzemním parkování nutná. Základová spára parkovacího objektu je současně pod úrovní základů budovy lázní, což přináší konstrukční problémy a prodražení. Dále je nutné dbát na dostatečnou tloušťku zeminy na střeše parkovacího objektu a s tím související odpovídající statické řešení. Doporučujeme přehodnotit podobu vodních prvků, které jsou na vstupní promenádě v navržené podobě spíše schematické, není dořešen jejich vzhled v zimní sezóně. Pro další zkvalitnění návrhu je nutné dopracování krajinářských aspektů. Mobiliář a osvětlení je s ohledem na navrženou koncepci nevhodný a vyžaduje zásadní revizi.

Soutěžní panely zde:
08_1.pdf 08_2.pdf08_3.pdf

3. cena ve výši 170 000 Kč – účastník: Ing. arch. Jiří Lukeš /návrh č. 1/

Autoři: Ing. arch. Jiří Lukeš, MgA. Štěpán Beránek, Ing. arch. Marie Smetana, Ing. arch. Petra Kunarová, Bc. Zuzana Šikulová, MgA. Roman Černohous

Autorská anotace návrhu: Navrhované řešení reaguje na krajinný rámec, ve kterém se území ocitá – rozhraní mezi městem a volnou krajinou. Podporuje prostoupení krajiny do města a předprostor lázní artikuluje jako park komponovaný v principu jižního lázeňského parku. Podpořena je SJ osa propojující hlavní vstup do území, lázní a krajiny. Řešení doprovází sochy alegorií bohyně Aurory, odkazující k cyklu střídání dne a noci, světla a stínu.

Z hodnocení poroty: Autoři používají s pokorou klasické urbánní principy. Jasná a přehledná kompozice předpolí lázní vytváří předpoklady vzniku atraktivního nástupu do lázeňského areálu. Vstupní promenáda vysokou alejí je zajímavou alternativou lázeňské kolonády. Návrh jako jeden z mála chápe důležitost výtvarných děl v lázeňském prostředí, byť navrhované řešení není v detailu přesvědčivé. Slabým místem návrhu je parkování, které není přesvědčivě dokumentováno. Návrh přestavby vstupní části interiéru porotu nepřesvědčil a je považován za slabší část návrhu. Vstupní prostory by měly být zvětšeny a otevřeny i do předprostoru lázní. Samozřejmostí je dořešení bezbariérového přístupu.

Z doporučení poroty: Porota doporučuje dopracování silné stránky návrhu, kterou je exteriér – zdůraznit vodní prvek a jeho umístění v centrální části předprostoru, doložit parkovací objekt včetně jeho začlenění do urbanistického kontextu a napojení na příjezdové a vstupní prostory lázní, posílit napojení na město u pěších komunikací, přehodnotit mlatové povrchy cest s ohledem na mobilitu a užívání klientů lázní a upravit dimenze sekundárních pěších komunikací. Doporučuje se redukovat výsadbu stromů v centrálním prostoru. Porota má pochybnosti o nahrazení stávající zeleně řadou topolů a doporučuje raději zrealizovat zásahy do stávající zeleně s cílem zvýšení vizuální propustnosti ulice Svobody.

Soutěžní panely zde:
01_1.pdf 01_2.pdf01_3.pdf

3. snížená cena ve výši 120 000 Kč – účastník: Ing. arch. MgA. Marek Barták /návrh č. 9/

Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Barták, MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., spolupráce: Ing. arch. Vít Holý, Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. Zbyněk Píša, Ing. Petr Děták, Ing. Jan Toman, Ing. Ondřej Koten

Autorská anotace návrhu: Inspirováni moderní architekturou lázní a jejich mezinárodním přesahem navrhujeme do předpolí budov dva základní půdorysné geometrické tvary, jejichž osy reagují na symetrii jednotlivých částí lázeňského komplexu. Čtverec jako parkoviště ve dvou úrovních do blízkosti vstupu a kruh jako okrasnou vodní plochu v těžišti celého nástupního prostoru. V interieru už jen čistota, jednoduchost a světlo.

Hodnocení poroty: Porota ocenila mimořádně zdařilé řešení interiéru vstupních prostor. Díky práci se světlem a dispozičnímu uvolnění prostoru autor dosáhl velkorysého, reprezentativního a současně střídmého vyznění vstupní části, která svým charakterem citlivě navazuje na kvalitu původního objektu ze 70. let 20. století a přináší vysokou architektonickou úroveň. Porota si uvědomuje, že dosažení tohoto nevšedního a silného účinku představuje relativně vyšší stavební náklady, které jsou v tomto případě zcela odůvodnitelné. Provozní uspořádání vstupní části je celkově navrženo velmi zdařile, pouze umístění guest relations do hlavní lobby není zcela vhodné. V části interiérového řešení tento návrh přináší jedinečnost, originalitu a atraktivitu, kterou vyhlašovatel i porota od soutěže očekávali. Naplňuje soudobé trendy a přístupy k prostředí lázeňské péče. Samozřejmostí je dořešení bezbariérového přístupu. Řešení venkovních prostorů je naopak příliš formalistické a nerespektuje charakter místa. Na první pohled velkorysá geometrie je samoúčelná a navíc není ani provozně vyhovující.

Z doporučení poroty: Vzhledem k velikosti světlíku prokázat jeho konstrukční řešení a v souvislosti s tím přesněji vyčíslit celkové náklady úprav vstupních prostor. Po konzultaci s provozovatelem lázní upravit provozní uspořádání tak, aby bylo zcela vyhovující.

Soutěžní panely zde:
09_1.pdf 09_2.pdf09_3.pdf

Ostatní účastníci:

návrh č. 2

Sdružení architektů a projektantů – Ing. Michala Říhy, Ing. arch. Kateřiny Frejlachové, Ing. arch. Martina Špičáka a Ing. arch. Tadeáše Říhy, MSc.

Soutěžní panely zde:
02_1.pdf 02_2.pdf02_3.pdf

 

návrh č. 3

MgA. Petr Kocourek

Soutěžní panely zde:
03_1.pdf 03_2.pdf03_3.pdf

 

 

návrh č. 4

A-SPEKTRUM, s.r.o.

Soutěžní panely zde:
04_1.pdf 04_2.pdf04_3.pdf

 

 

návrh č. 5

VYŠEHRAD atelier, s.r.o.

Soutěžní panely zde:
05.pdf

 

 

návrh č. 7

Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Ing. arch. Martina Tunková

Soutěžní panely zde:
07_1.pdf 07_2.pdf07_3.pdf

 

 

návrh č. 10

ABM architekti, s.r.o.

Soutěžní panely zde:
10_1.pdf 10_2.pdf10_3.pdf