Soutěžní podklady

Ke zpřístupnění veškerých soutěžních podkladů v elektronické formě je nutné se registrovat – viz sloupec vpravo.

Zájemce o účast v soutěži se registrací a převzetím podkladů zavazuje používat předaná data výhradně pro účel této urbanisticko-architektonické soutěže, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou.

Soutěžní podklady budou zpřístupněny pouze registrovaným účastníkům prostřednictvím přístupového kódu, který poskytne uchazečům níže uvedená důvěryhodná osoba. Registrace tedy nepovede k porušení anonymity.  Soutěžní podklady se vydávají do konce soutěžní lhůty – pátku 10. února 2017

Veřejně dostupné podklady:

P.00 soutěžní podmínky

P.01 zadání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh / Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni

Jen pro zaregistrované účastníky:

P.02 zaměření objektů (výškopis, polohopis)

P.03 situace se zákresem řešeného území

P.04 situace širších vztahů

P.05 půdorysy stávajícího stavu

P.06 ilustrační fotografie současného stavu exteriéru

P.07 ilustrační fotografie současného stavu interiéru

P.08 fotografie exteriéru pro zákres navrhovaného řešení

P.09 fotografie interiéru pro zákres navrhovaného řešení

P.10 lázeňský statut

P.11 vzory

  1. vzor grafického řešení dvou odevzdávaných panelů
  2. vzor bilanční tabulky – hrubý propočet celkových investičních nákladů v základních položkách, počet parkovacích míst apod.
  3. vzory čestných prohlášení, které účastník vloží do obálky „ÚČASTNÍK SOUTĚŽE O NÁVRH“
  4. vzor textové zprávy

Ke stažení:

Soutěžní podmínky a Zadání soutěže – volně přístupné ZDE

Plná verze Soutěžních podkladů pro registrované je ZDE