Otázky a odpovědi

Otázky k soutěži posílejte na adresu dotazy@trebon-soutez.cz .

Odpověď naleznete do třech pracovních dnů na této stránce.

Dotaz č. 11 zde dne 6. 2. 2017

1. Mám dotaz k poslednímu panelu – interiér. Na vzorovém panelu jsou dva objekty lázní oddělené (oddělené půdorysy) i když na sebe navazují. Je možné půdorys spojit do logického celku, či je nutné zachovat oddělení?

2. Guest relation – podle poslední odpovědi nerozumíme zadání. Jedná se o zónu v rámci vstupního lobby (vymezené území), či samostatný prostor oddělený příčkou?

Odpověď:

Dotaz č. 11 byl doručen po lhůtě stanovené zákonem (dle § 98 ZZVZ je možno vysvětlovat zadávací dokumentaci nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Zadávací dokumentace tudíž nebude dále upřesňována.

Dotazy byly v podstatě zodpovězeny u obecných úvodů odpovědí na dotazy č. 8 a 9.

Dotaz č. 10 z 3. 2. 2017

Jaká je funkce sloupu na hraně prostoru recepce a komunikační chodby, na kterém se nyní nachází zavěšená TV a informační tabule? Z výkresové dokumentace není zcela jasné, jestli jde o obložený nosný sloup, kde obložení skrývá vedení  vnitřní infrastruktury, nebo je jeho funkce pouze vymezení prostoru pro současné sezení a zároveň boční ukončení plastiky?

Odpověď:

Po prověření funkce sloupu na hraně prostoru recepce a komunikační chodby bylo v půdorysu 1. NP zjištěno, že jsou na něm uloženy železobetonové průvlaky. Z této skutečnosti lze usuzovat, že i ve 2. NP se jedná o nosný sloup železobetonového monolitického skeletu.

Dotaz č. 9 zde dne 3. 2. 2017

Jakožto jedni z účastníků soutěže na Revitalizaci vstupních prostor Lázeňského areálu Aurora, bychom rádi dostali odpovědi na následující otázky:
1) Ze zadávacího textu vyplývají dvě různé verze pro počet pracovníků v rámci časování procedur. Nejdříve se píše o 3 pracovnících u pultu a 1 v back office a následně v sekci, kde se v bodech rozepisují jednotlivá pracoviště, se udávají 2 pracovníci u pultu a 2 v back office. Prosíme o objasnění.

2) Co znamená údaj u pracovníků guest relation: 8- 12 h (není jasné, jestli jde o pracovní dobu od 8 do 12 hodin, anebo se jedná o trvání jedné směny? Dále není z textu: 1 pracoviště 8-12h / 2 zam.  jasné, jestli budou v zóně GR pracovat 2 zaměstnanci najednou, anebo se vystřídají ve dvousměnném provozu?

3) Pracovníci úseku guest relation mají mít pracoviště s pultem, anebo je žádoucí celou zónu oddělit od společného prostoru vstupní lobby např. prosklenou příčkou?

4) Asistent zdravotního úseku má přímý kontakt s klienty, nebo pouze se zaměstnanci recepce balneo provozu?

Odpověď:

Upřesňujeme požadavky uvedené v doporučeném zadání soutěže. V případě, že někteří soutěžící pochopili výklad zadání odlišně, bude jejich výklad akceptován. S ohledem na termín doručení dotazu v krátké době před termínem odevzdání soutěžních návrhů a s ohledem na kritéria posuzování návrhů nebude mít toto upřesnění vliv na hodnocení.

1) Pro běžný provoz platí varianta 2+2. V případě špičky varianta 1+3. To znamená dvě stálá pracovní místa v prostoru back office a tři pracovní pozice na front office medical recepcion – časování procedur.

2) Plánovaná doba provozu pracoviště je 8 – 12 hodin/den v jedno nebo dvou-směnném provozu. V zóně bude pracovat jeden zaměstnanec.

3) Intimní zóna pro diskusi s klienty je obligatorní. Pracoviště by mělo být dobře a dostupné a klientsky přívětivé.

4) Asistent zabezpečuje prioritně podporu zdravotnického úseku a balneo provozu. Jeho pozice je interní, pouze v případě absence vedoucí a potřeby situace komunikuje přímo s klienty.

Dotaz č.8 ze dne 2. 2. 2017

Rádi bychom se zeptali na několik věcí:
1) Bilanční tabulka Vstup – interiér neobsahuje pole cena – je možné doplnit? Respektive jakým způsobem si zadavatel přeje interiér nacenit? Cenou za m2/m3?
2) Jedním z povinných výstupů je zákres do fotografie interiéru. Protože možné změny plynoucí z návrhu mohou být tak velké, že zákres do fotografie není takřka možný, rádi bychom se zeptali, zda je možné fotografii nahradit vizualizací ze stejného stanoviště?

Odpověď:

Požadované části, obsah a úprava soutěžního návrhu jsou doporučené, nikoliv závazné. Jejich změna není důvodem k vyloučení soutěžního návrhu z posuzování (důvody vyřazení viz bod 9. 6 soutěžních podmínek). Dle bodu 9. 4. soutěžních podmínek však může porota vyloučit z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány.

Ad 1) Ano je možné doplnit cenu celkem za interiér.

Ad 2) Pokud bude nahrazen zákres do fotografie vizualizací ze stejného stanoviště lze tuto záměnu akceptovat a nevyloučit tuto část soutěžního návrhu z posuzování.

Dotaz č.7 ze dne 31. 1. 2017

Do jaké míry zadavatel počítá se stavebními úpravami v rámci revitalizace interiérů? Zásahy do fasády objektu, okna, podlahy atd. Počítá se, že rekonstrukce proběhne za provozu lázní? Jak bude toto období řešeno?

Odpověď:

Zásahy do fasády a oken na jižní straně budovy, stejně tak do podlahy a navazujících mramorových prvků s ohledem na jejich kvality spíše nedoporučujeme. Jiné úpravy, jako vnitřní dveře a podobně, jsou možné bez omezení.

Realizace v odstávce, nebo za provozu bude dána parametry vítězného návrhu.

Dotaz č.6 ze dne 10. 1. 2017

Dobrý den, máme dotaz k požadavkům na vnitřní vybavení řešeného prostoru.

V zadání je v rámci odstavce “Specifikace požadavků Lázní Aurora na další pracoviště:” uvedena na prvním místě tzv. rezervační kancelář s šesti pracovišti (dnes 3 místnosti). Ve výkresu stávajícího stavu je vyobrazena tzv. přijímací kancelář (se třemi místnostmi a pokladnou). V odpovědi na dotaz č. 4 ze dne 27. 12. 2016 však už ve výčtu potřebného vybavení není rezervační (přijímací) kancelář zmíněna – viz:
“… Naopak, společně se stávajícím prostorem rezervační kanceláře a info centra, dřívějších telefonních budek atd. budou veškeré prostory využity pro pracoviště front a back office, guest relation, šatny a relaxační zóny pro klienty lázní ubytované mimo hlavní budovu, časování procedur, pracoviště vedoucí balnea, asistentky balnea a úschovnu zavazadel pro klienty.”
a) chtěli bychom se ujistit, zda je rezervační kancelář totéž co přijímací kancelář?
b) je tedy potřeba v rámci řešeného prostoru rezervační/přijímací kancelář, resp. její funkci zachovat nebo je přípustné ji vynechat např. vzhledem k nově vznikajícím provozům (front & back office, guest relation)?

Odpověď:

Rezervační (přijímací) kancelář je archaický název pro back office.

Dotaz č. 5 ze dne 5. 1. 2017

Parkoviště wellness je zahrnuto do celkového počtu PM (75), leží přitom mimo řešené území. Jak s tímto faktem nakládat? Můžeme předpokládat, že parkoviště u welness zůstane v nezměněné podobě? Můžeme tedy o těchto 75 PM snížit celkový požadovaný počet – respektive je do požadovaných PM vůbec nezahrnovat?
Týká se požadované navýšení PM (+170) také provozu wellness? Pokud ano, tak jaká část? Je požadované navýšení PM (+170) nějakým dalším způsobem rozčleněno? Nebo se týká pouze hlavního parkoviště?

Odpověď:

Parkoviště wellness je skutečně zahrnuto do celkové dostupné kapacity. Není však předmětem zadání a zůstane v nezměněné podobě. Toto parkoviště je aktuálně využíváno ze 2/3 klienty Lázní Aurora, pouze 1/3 slouží pro wellness, což je pro potřeby wellness nedostačující. Po vyřešení parkování klientů Lázní Aurora navýšením požadované kapacity bude toto parkoviště opět sloužit pouze potřebám wellness. Není proto možné počet celkových požadovaných parkovacích míst nikterak snižovat.
Požadované navýšení o 170 parkovacích míst se provozu wellness netýká. Řešení parkování je v nárůstu počtu požadovaných parkovacích míst v prostoru zadaném pro soutěž. Parkování není nijak rozčleněno.

Dotaz č. 4 ze dne 27. 12. 2016

V rámci soutěžních podmínek je graficky vyznačen rozsah řešené plochy ve 2. NP objektu D1. Kromě souvislých vstupních prostor obsahuje také přijímací kancelář, kancelář vedoucího přijímací kanceláře, RTG, ORL, sádrovnu, chirurgický sálek, zubní ordinaci, biochemickou laboratoř, hematologickou laboratoř atd. Musí být tyto provozy v rámci řešené plochy funkčně zachovány, nebo mohou být nahrazeny nově požadovaným stavebním programem?

Odpověď:

Dotčené prostory (čekárna, zubní ordinace, RTG, ORL, sádrovna, chirurgický sálek, zubní ordinace, biochemická laboratoř, hematologická laboratoř atd.) plánuje zadavatel zapojit do nového konceptu řešení vstupních prostor dle nově požadovaného stavebního programu. S jejich stávajícím využitím pro externí subjekty se nepočítá. Naopak, společně se stávajícím prostorem rezervační kanceláře a info centra, dřívějších telefonních budek atd. budou veškeré prostory využity pro pracoviště front a back office, guest relation, šatny a relaxační zóny pro klienty lázní ubytované mimo hlavní budovu, časování procedur, pracoviště vedoucí balnea, asistentky balnea a úschovnu zavazadel pro klienty.

Dotaz č. 3 ze dne 14.12.2016

V zadání soutěže jsou uvedeny počty stávajících parkovacích míst. Je uvedeno, že současný stav činí 203 + 10 míst na třech parkovištích. Zajímalo by mne, na jakých stávajících parkovištích je tento součet uvažován. V odstavci věnovaném jednotlivým počtům na jednotlivých parkovištích je celkový součet parkovacích míst větší.

Odpověď:

Lázně Aurora disponují aktuálně následujícím počtem parkovacích míst pro klienty:
1) Parkování před vchodem do recepce 10 standard, 6 pro vozíčkáře.
2) Parkoviště LA 106 míst.
3) Parkoviště wellness 75 míst.
Total 197.

Dotaz č. 2 ze dne 16.11.2016

Chtěl bych požádat o informaci, kde nalézt přílohu   “P.01 „Zadání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh”. Ve stažených podkladech obsahují soubory  “P.00 soutezni_podminky_trebon” a “P.01 zadani souteze” téměř stejný text. Dále se ptáme, jak rozumět informaci, že kompletní podklady lze získat až po registraci, přestože ke stažení je pouze kompletní složka (zip), kterou je možné normálně otevřít.

Odpověď:

Omlouváme se za nedopatření při registraci účastníků a při uložení souboru P.00 a P.01. Soutěžní podmínky byly špatně uloženy pod názvem P.01 zadání soutěže. V zazipovaném souboru zadání soutěže chybělo.
Zaregistrovaným účastníkům bude zaslán emailem link na správně označené soubory.
Pro ostatní, kteří si stáhli soutěžní podklady v termínu od 10.10 do 19.11., jsou  správně označené P.00 soutěžní podmínky a doplněné P.01 zadání soutěže ke stažení ZDE.

Dotaz č. 1 ze dne 25.10.2016

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla víc o soutěži,
zajímá mě především rozsah řešeného území.
Jakým způsobem mohu nahlídnout do
soutěžní dokumentace?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Soutěžní podklady – včetně informace o rozsahu řešeného území získáte po registraci na stránkách soutěže.