Harmonogram

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

Ustavující zasedání poroty

Středa 17. 8. 2016

Vyhlášení soutěže

Pondělí 10. 10. 2016

Prohlídka řešené lokality

Veřejně přístupný prostor.

Vyzvednutí soutěžních podkladů

Průběžně do konce soutěžní lhůty (10. února 2017), a to na základě registrace.

Podání dotazů soutěžícími

Dotazy budou podávány písemně nejlépe elektronicky na adresu: dotazy@trebon-soutez.cz

Doporučená lhůta k podání dotazů soutěžícími do 30. 1. 2017

Lhůty pro podávání dotazů a jejich zodpovídání probíhá dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zodpovězení dotazů

Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách soutěže (www.trebon-soutez.cz).

Odevzdání/doručení soutěžních návrhů vyhlašovateli

Pátek 10. února 2017 do 12.00 hod.

Hodnotící zasedání soutěžní poroty

Čtvrtek – pátek 16. – 17. února 2017

Oznámení výsledků soutěže

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí.

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím

Lhůta k nahlédnutí počíná běžet uveřejněním protokolů a končí patnáctým dnem po uveřejnění výsledků.

Lhůta pro vyplacení cen a odměn

Lhůta se stanovuje nejpozději do 50 dnů od oznámení výsledků soutěže.

Datum zahájení veřejné výstavy

Soutěžní návrhy budou představeny veřejnosti na výstavě nejpozději do pěti měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.